Allmänna leveransvillkor

 

Allmänna leveransvillkor

Giltiga från och med 2022-03-01

1. INLEDNING

HMTA utför i första hand sina transporter genom att köra fordonet för egen maskin, härefter kallat att fordonet hjulas av en förare. Detta gör att vi kan utföra tidsanpassade inhämtningar och leveranser efter kundens behov. Vi kan även erbjuda en mängd olika tjänster på plats hos tredje part. Till exempel kan vi genom vår fysiska närvaro i det digitala distansköpet säkerställa fordonets skick i ett köp.

2. BOKNINGAR OCH KUNDTJÄNST

För att säkerställa kvaliteten och undvika missförstånd rekommenderar vi att du bokar en hjulning via vår portal eller med hjälp av ett
e-postmeddelande, du når oss på kundtjanst@hmta.se.

Bokningsinformation
När du vill boka en hjulning behöver du ha svar på följande frågor innan du kontaktar oss.

 • 1. Fordonet
  • a. Vad är det för typ av fordon vi ska hjula?
  • b. Vilket registreringsnummer, chassinummer eller annan identifikation har fordonet?
  • c. Är fordonet försäkrat, i trafik och inte förlagt med körförbud?
  • d. Finns det några särskilda instruktioner till föraren av fordonet?
  • e. Är fordonet i sådant skick att det utan tvivel klarar av att hjulas mellan avsändaren och mottagaren utan att gå sönder?
  • f. Blir fordonet godkänt vid en flygande inspektion om föraren blir stoppad av polisen?
 • 2. Avsändaren, där vi ska hämta fordonet.
  • a. Ska fordonet hämtas hos en privatperson eller ett företag?
  • b. Vad är det för adress till platsen där fordonet ska hämtas?
 • 3. Vem kontaktar vi för att få tillgång till fordonet hos avsändaren?
 • 4. Mottagaren, där vi ska lämna fordonet.
  • a. Ska fordonet lämnas hos en privatperson eller ett företag?
  • b. Vad är det för adress till platsen där fordonet ska lämnas?
  • c. Vem kontaktar vi för att lämna fordonet?
 • 5. Beställaren, vem är det som ansvarar för beställningen av hjulningen.
  • a. Är beställaren en privatperson eller ett företag?
  • b. Vad är för adress till beställaren?
  • c. Vem kontaktar vi vid eventuella frågor angående beställningen?
 • 6. Fakturera, är det samma beställare som betalare?

Tänk på att

 • 1. Om det finns särskilda öppettider att ta hänsyn till behöver vi få med de redan i beställningen.
 • 2. Om avsändaren eller mottagaren är en hamn eller annan liknande anläggning behöver vi få all information i bokningstillfället för att få tillgång att kunna hämta / lämna fordonet.
 • 3. Under vintersäsongen när det är krav på vinterdäck ska fordonet vara utrustat med godkända vinterdäck.

Special och icke körbara fordon
Om ni behöver transportera ett specialfordon eller ett icke körbart fordon kan vi erbjuda alternativ. Vi har möjligheten att transportera fordonet på ett öppet släp, kallat singeltransport. Om behovet finns kan vi även erbjuda täckta transporter och vid särskilda behov även säkerhetstransporter.

Avboknings & ombokningsregler
Om du behöver avboka hjulningen är det kostnadsfritt fram till en helgfri vardag innan planerad hämtning, dock senast 24 timmar innan. Avbokningar som är satta i system eller sker i en större omfattning kan medföra en avbokningsavgift.

När det inte längre är möjligt att göra en kostnadsfri avbokning kan ett alternativ vara att boka om hjulningen istället. Ta kontakt med vår kundtjänst för kontroll om det är möjligt eller inte. I de fall det är möjligt att boka om transporten tar vi ut en administrativ avgift.

I de fall där det uppstår kostnader i samband med bokningen som i sin tur inte är kostnadsfria att avboka framkommer detta i bokningsbekräftelsen. Vid en avbokning är beställaren skyldig att betala de uppkomna kostnaderna.

3. HJULNING

3.1. Hämtning hos avsändaren

Vi försöker alltid få med oss fordonet även om det ibland kan dra ut på tiden. I de fall det inte är möjligt eller tidsmässigt försvarbart (mer än 20 minuters försening) klassas det som en bomkörning, se separata villkor för snöskottning under rubriken vintersäsong. Tid mäts i femminutersintervaller och bomkörningar debiteras fullt pris.

För att undvika extrakostnader ska nycklarna vara lättillgängliga, extrautrustning färdigmonterad och föremål som förvaras i fordonet vara korrekt stuvade för att klara en kollision. Fordonet ska även vara lättåtkomligt och möjligt att fotografera samt inspektera. Vid hämtning i hamnar tillkommer det en avgift på grund av väntetider, utökade ID-kontroller och lokalisering av fordon.

Om fordonet är inparkerat eller på något annat sätt hindrat att lämna området behöver avsändaren åtgärda detta innan föraren är på plats för att hämta fordonet. Våra försäkringar täcker endast skador på fordonet som bokningen avser. Av denna anledning kan vi inte hjälpa er att flytta på andra fordon än det som ingår i vårt uppdrag. I de fall där ni ändå önskar att vi flyttar fordon åt er måste ni ombesörja försäkring och säkerställa att vi hålls skadeanspråkslösa vid en eventuell skada oavsett om den orsakats av oss eller inte.

Upphämtningskod
För er trygghet arbetar vi med en upphämtningskod. Koden skickas ut i bokningsbekräftelsen till beställaren och avsändaren. Föraren som ska hämta fordonet ska kunna uppge koden på anmodan. Om avsändaren har tappat bort koden eller koden är felaktig måste de höra av sig till beställaren av hjulningen.

Vintersäsong
Tänk på att fordonet ska vara fritt från snö när vi kommer fram för att hämta det. En mindre mängd snö hanteras inom ramen för uppdraget (maximalt 5 minuter). I de fall fordonet behöver skottas fram ombesörjer avsändaren detta innan föraren är på plats. Om avsändaren inte har skottat fram fordonet och vår förare bedömer att det kommer ta mindre än 40 minuter att skotta fram det debiterar vi den faktiska arbetstiden enligt gällande prislista.

3.2. Under färd

Fordonet ska vid upphämtningen ha tillräckligt mycket drivmedel för att klara av färden från avsändaren till mottagaren. Om mängden drivmedel är otillräcklig fyller vår förare på det till den nivån att tjänsten går att utföra. Otillräcklig mängd drivmedel är den uppskattade mängden som förbrukas under själva hjulningen samt det som krävs för att fordonets varning av låg nivå av drivmedel inte är aktiverad när fordonet når mottagaren. Påfyllning av drivmedel debiteras med den faktiska kostnaden och en avgift för hantering och administration.

3.3. Leverans hos mottagaren

Leveranskod
För er trygghet arbetar vi även med en leveranskod. Koden skickas ut i bokningsbekräftelsen till beställaren och mottagaren. Kontaktpersonen hos mottagaren av fordonet ska kunna uppge koden på anmodan. Om mottagaren har tappat bort koden eller koden är felaktig måste de höra av sig till beställaren av hjulningen.

4. ANSVARIGHETS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

Allmänna leveransbestämmelser enligt NSAB 2015 tillämpas. Undantaget § 25:A i de fall inget annat skriftligen i förväg har bestämts.

5. VARUFÖRSÄKRING

Enligt lagen om inrikes vägtransport även kallat NSAB är fordonet försäkrat till ett gränsvärde om 150 kr / kg. För fordon som passerar landsgränserna är gränsvärdet 90 kr / kg enligt CMR. Om ditt fordon är värt mer än vad vår försäkring täcker är det mycket viktigt att du tecknar en kompletterande varuförsäkring. Vår kundtjänst kan hjälpa dig att teckna en kompletterande varuförsäkring innan fordonet är hämtat. Eventuella skador ersätts till nettovärdet fordonet hade vid avsändandet upp till gränsvärdet för fordonet.

Eftermonterad utrustning och lösa föremål
Tänk på att utrustning och lösa föremål kan vara stöldbegärliga. Vi ansvarar inte för och ersätter inte skador som orsakats av eftermonterad utrustning eller lösa föremål oavsett om de är monterade på eller är förvarade inuti fordonet.

6. ANSVARSFÖRSÄKRING

Vårt ansvar träder in när vi påbörjar hjulningen av det bokade fordonet hos avsändaren och upphör när fordonet och nycklarna blivit lämnade hos mottagaren, hädanefter kallad ”ansvarstiden”. Ägaren av fordonet är skyldig att försäkra fordonet utanför ansvarstiden.

Vi kan inte hållas ansvariga för skador som funnits innan ansvarstiden, inte heller för skador som rimligtvis ej kan ha orsakats av utförandet av våra tjänster. Vi ansvarar inte för extra kostnader, inkomstbortfall eller värdeminskning som är en direkt eller indirekt konsekvens av den beställda tjänsten eller utförandet av den.

Händelser under hjulning
Vi ersätter inte skador som kan anses vara normalslitage. Exempelvis stenskott, däckslitage och andra skador som kan uppstå under framförandet av fordonet på väg. Utöver normalslitaget ersätter vi inte heller mekaniska skador som uppstår i samband med utförandet av våra tjänster som kan uppstå på grund av fordonets skick. Exempelvis skada på komponenter såsom motor, koppling, drivlina och liknande. Vi ersätter inte punkteringar som uppstår under färd.

7. MILJÖ

Olja, drivmedel och andra skadliga ämnen
Vi hjular inte bilar som läcker olja, bränsle eller andra skadliga ämnen. Om ett läckage skulle inträffa under hjulningen är beställaren ersättningsskyldig för sanering av mark och ersättning till tredje part.

8. REKLAMATION

Om du vid mottagandet av fordonet upptäcker en skada är det viktigt att du inte flyttar det innan en skadeanmälan är komplett. Fotografera skadan (och det kringliggande området) med en kamera som är högupplöst, har en rengjord lins och med en stadig hand. Foton som håller för dålig kvalitet, är suddiga eller inte har med tillräckligt av det kringliggande området kan vi tyvärr inte acceptera som underlag i en reklamation. Glöm inte att fotografera fordonet i sin helhet som ett bevis för att fordonet inte har flyttats sedan leveransen slutfördes. Din rätt att reklamera en skada förfaller om fordonet är flyttat.

I de fall fordonet är smutsigt, snötäckt eller på annat sätt inte fullt inspektionsbart vid upphämtningstillfället friskriver vi oss från skadeansvaret. Skador så som repor och bucklor som inte framkommer på ett foto taget från 2 meters håll i normalt solljus från en normal betraktningsvinkel ersätts inte. Detsamma gäller där fordonets egna beskaffenhet lätt kan fördärvas genom exempelvis brottskada, läckage, rost eller liknande.

Vid en skadeanmälan kommer vi ta hänsyn till fordonets övriga skick vid en bedömning om skadans värde för fordonet i sin helhet.
Reklamationer ska anmälas till oss inom 24 timmar eller nästkommande helgfria vardag om fordonet lämnades under en helg eller helgdag. Skicka ett e-postmeddelande till reklamation@hmta.se och var noga med att bifoga fotografierna för att underlätta ärendehanteringen.
En fordran är giltig i 12 månader från den tidpunkt då fordonet lämnades hos mottagaren.

Force Majeure
För omständigheter utanför vår kontroll tillämpas Force majeure. Exempel på detta är följande: skador som orsakats av krig, upplopp, brand, väder, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), skadegörelse, explosion, strejk eller inbrott samt förseningar på grund av trafikköer, eller andra tillstånd som försämrar framkomligheten på vägarna.

9. EKONOMI

Fakturering & dröjsmålsränta
Privatpersoner faktureras inte i efterhand utan får en förskottsfaktura. För företagskunder där faktura i efterskott önskas gör vi en kreditupplysning för att säkra betalningsförmågan. Vid ett eventuellt avslag använder vi förskottsbetalning även för företag.

Fakturan skickas normalt per post, till en extra kostnad. Hjälp oss att spara på miljön och ange en e-postadress dit vi i stället kan skicka fakturan, utan kostnad.
För fakturor där betalning inte är oss tillhanda på förfallodagen utgår dröjsmålsränta om 2% per påbörjad 30-dagarsperiod.

Kostnader för fordonsägaren
I de fall utförandet av våra tjänster medför en kostnad för fordonsägaren ska fordonsägaren stå för kostnaderna, till exempel trängselskatt. Om parkeringsböter uppstår under ansvarstiden ersätter vi beställaren med kostnaden för parkeringsboten.

Lokala och statliga bestämmelser och pålagor
Vi reserverar oss för ändringar i våra villkor och prisjusteringar vid förändringar i lokala och statliga bestämmelser och pålagor.

Här kommer du snart kunna boka HMTA/LMNA med några få klick!

Vill du veta mer?
Ring oss: 08-209 219
Maila oss: kundtjanst@hmta.se

Provkörning

Internlogistik

Distansköp

Specialtransport

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com