Allmänna leveransvillkor

 

Allmänna leveransvillkor

Giltiga från och med 2021-06-28

1.     Inledning

HMTA utför i första hand sina transporter genom att köra, eller hjula, fordonet på egna hjul. Detta gör att vi kan utföra tidsanpassade inhämtningar och leveranser efter kundens behov.

HMTA kan även erbjuda bland annat besiktning på plats, till exempel vid bilaffärer på distans- så kallade digitalköp eller distansköp. Läs mer om våra tjänster på www.hmta.se

Allmänna leveransbestämmelser enligt NSAB 2015 tillämpas. Undantag § 25: A i de fall inte annat har avtalats.

2.    Bokningar och kundservice

Bokningar gör du med fördel direkt via e-post: kundservice@hmta.se. För vissa typer av transporter finns även möjlighet att boka via en portal. Om du har frågor eller vill göra ändringar i en pågående leverans kan du kontakta oss via:

E-post:              kundservice@hmta.se

Telefon:           08 – 209 219

För övriga typer av transporter ställs förfrågan till kundservice@hmta.se.

2.3 Fullständiga bokningsuppgifter

Dessa uppgifter måste finnas med i varje bokning:

 • – Betalare / kund-ID
 • – Eventuellt – bokningsnummer i hamn i de fall bilen ska till vidare transport med båt
 • – Eventuell referens hos beställaren
 • – Uppgifter rörande lastning samt lossning: Företag, adress, kontaktperson, telefonnummer och öppettider
 • – Fordon: Märke, modell samt regnr och/eller chassinummer
 • – Om bilen ej är i skick att hjulas / köras på svenska vägar måste skick på fordonet anges för att HMTA skall kunna erbjuda korrekt transportlösning.

Om bilen inte är i trafik hos Trafikverket måste detta framgå i bokningen, då vi endast har ett begränsat antal saluvagnslicenser, som tillåter oss framföra sådana fordon.

2.4 Avbokning och orderjusteringar av lokala standardtransporter

Transporter kan avbokas utan kostnad, fram till 24 timmar innan planerad transport.

Övriga avbokningskostnader regleras i separat avtal.

2.5 Avbokning och orderjusteringar av övriga transporter

Övriga transporter omfattar exempelvis specialtransporter, fjärrtransporter, täckta transporter etc.:

Transporter kan avbokas utan kostnad, fram till 24 timmar innan planerad transport*.

Övriga avbokningskostnader regleras i separat avtal.

* Utöver avbokningsavgift tillkommer eventuella kostnader som belastar HMTA i samband med bokningen, till exempel inhyrd personal, uppbokade ekipage och liknande, som ej går att häva eller säga upp med kort varsel.

3. Transporter

3.1 Vad som ingår i vår service

HMTA:s förare tar bort mindre mängder snö och parkerar om enstaka bilar som kan stå i vägen. Vid större snömängder eller andra, mer omfattande, hinder debiteras enligt prislista för tilläggstjänster beskriven under punkt 3.2 nedan.

OBS! Om det krävs att HMTA flyttar på andra fordon än det bokade, för att kunna utföra uppdraget, ansvarar vi ej för eventuella skador som kan uppkomma på dessa fordon. Eftersom de inte är under transport av oss omfattas de heller ej av vår försäkring.

3.2 Tilläggstid

Om tiden vid hämtning / lämning tar längre tid än vad som är inkluderat i uppdraget debiteras tilläggskostnad för varje påbörjad femminutersintervall (se prislista för gällande timtaxa). Hur många minuter som ingår kan variera mellan olika tjänster, produkter och kundavtal. Om inget annat avtalats med kunden i förväg förbehåller sig HMTA rätten att avbryta ett uppdrag om tiden för hämtning / lämning överstiger 20 minuter. Dessa fall räknas som en bomkörning och debiteras med fullt pris, samt eventuella extraminuter.

3.3 Bomkörning

En bomkörning innebär att uppdraget inte kunnat genomföras på grund av oförutsedda händelser som HMTA ej kunnat påverka. Exempel på sådana scenarier:

 • – Kunden går inte att nå när bil ska hämtas / lämnas
 • – Bilen är ej körbar
 • – Bilen bedöms av vår förare på plats att ej vara i trafiksäkert skick
 • – Köp mellan kund/säljare inte går att slutföra
 • – Bilen är inparkerad/insnöad eller på annat sätt oåtkomlig

I dessa fall debiteras fullt pris för transporten.

3.4 Drivmedel vid hjulning av fordon

Vid de tillfällen ett fordon inte kan framföras på grund av brist på drivmedel accepterar

samarbetspartnern att HMTA tankar fordonet till den mån att tjänsten går att utföra. För detta tar HMTA ut en extra avgift enligt prislista för hantering och administration, utöver den faktiska kostnaden för drivmedlet.

4.    Aviseringar

4.1 Aviseringar innan hämtning / lämning

Uppdragsgivare, avsändare och mottagare kan erhålla aviseringar via e-post. Personal från HMTA kommer även att personligen kontakta avsändare och mottagare inför hämtning respektive lämning.

5.    Miljö och riskhantering

För HMTA är det en självklarhet att göra allt vi kan för att värna om miljön. Vi värnar också om våra medarbetares arbetsmiljö och deras trygghet.

5.1 Läckande olja

Vi transporterar inte bilar som läcker olja, bränsle eller andra skadliga ämnen. Om ett läckage skulle inträffa under transport kan uppdragsgivaren bli ersättningsskyldig för sanering av mark och/eller ersättning av annans egendom som eventuellt drabbats.

5.2 Hjul eller andra lösa föremål

Om hjul eller andra lösa föremål förvaras i bilen som ska transporteras, ansvarar du som uppdragsgivare över att de är ordentligt stuvade och fastsurrade. HMTA ansvarar inte för och ersätter inte skador som orsakas av lösa föremål. Observera att sådana föremål i bilen också kan anses vara stöldbegärliga. HMTA ersätter inte förlust eller skador som orsakas vid ett eventuellt inbrott.

6.    Tillgänglighet och bilens skick vid transporten

6.1 Bilens skick

Bilen måste vara i sådant skick att den är laglig att framföra på svenska vägar. Detta avser bland annat korrekta däck för aktuell säsong, mönsterdjup, funktionalitet, säkerhet och annat som kan komma att kontrolleras vid en så kallad flygande besiktning. Om bilen är i behov av bränsle och / eller starthjälp ska detta anges vid bokningstillfället. Uppdragsgivaren ansvarar för detta. Vi kan vid behov erbjuda bränslepåfyllning mot avgift enligt prislista, kontakta kundservice@hmta.se för mer information.

6.2 Om bilen inte är körbar

För att kunna nyttja HMTA:s standardtjänster är det en förutsättning att bilen är körbar. Om du som kund behöver transportera en icke körbar bil anlitar vi en samarbetspartner för detta. Sådana uppdrag debiteras enligt särskild prislista.

Vår samarbetspartner har lastbilar som är utrustade med vinsch och kan vinscha upp rull- och styrbara fordon. I dessa fall måste fordonet ha en bogseringsögla som är lättillgänglig och funktionsduglig. Information om bilens skick och körduglighet måste anges vid bokning.

7.    Lastning i hamnar

Lastning i hamnar tar alltid längre tid på grund av väntetider, ID-kontroller samt lokalisering av fordon. Detta debiteras enligt prislistan beskriven i punkt 3.2 ovan.

8.    Leveranstider

Snörika vintrar gör att transporterna kan ta längre tid än normalt. Det kan ofta vara svårframkomligt p.g.a. långa köer, insnöade och strömlösa bilar etc. HMTA kan tyvärr inte ersätta försenade transporter i dessa fall.

9.    Varuförsäkring

När en bil transporteras av HMTA är den helförsäkrad/fullvärdesförsäkrad.

Helförsäkring omfattar bland annat:

 • – Fordonsansvar, personskada och skada på tredje part/egendom
 • – Stöld och skadegörelse
 • – Brand
 • – Vagnskada
 •  

10. Sportbilar, låga samt exklusiva bilar

Sportbilar, låga och exklusiva bilar behöver hanteras extra varsamt. De är i regel svårkörda med breda däck, hårda kopplingar, låg markfrigång, stor bredd samt har många hästkrafter. Om kunden då önskar att fordonet ej hjulas, kan HMTA då erbjuda möjligheten att få transporten utförd med särskilt ekipage mot extra kostnad. Ställ din förfrågan till: kundservice@hmta.se.

11.   Reklamation

11.1 Dokumentation, skador

HMTA är mycket måna om att minimera antalet transportskador. I möjligaste mån fotograferas bilarna innan hämtning och synas efter skador. Fordonen är ibland snötäckta, smutsiga samt hämtas i mörker och/eller dåligt väder, vilket gör det omöjligt att upptäcka alla eventuella defekter. Mindre skador såsom t. ex repor och bucklor på begagnade bilar kan HMTA ej ersätta eller ansvara för. Detsamma gäller där godsets egen beskaffenhet lätt kan fördärvas genom exempelvis brottskada, läckage, rost eller liknande.

11.2 Om en transportskada inträffat

 1. 1. Om olyckan varit framme och föraren orsakat en transportskada meddelas kunden och HMTA:s kundservice om detta. HMTA upprättar då ett reklamationsärende och för dialog med kunden.
 2. 2. Om du som kund misstänker att HMTA orsakat en skada som föraren ej har upptäckt och/eller inte aviserat om, ska anmälan om reklamation inklusive tydliga foton på skadan skickas till HMTA inom tjugofyra (24) timmar eller närmaste vardag efter mottagandet på mailadress: reklamation@hmta.se.
 3. 3. HMTA behöver foton på skadan samt en kostnadskalkyl, exempelvis CABAS eller liknande, från uppdragsgivaren. Be din närmaste skadeverkstad om hjälp med detta.
 4. 4. HMTA hanterar endast reklamationer under förutsättning att fordonet ej har flyttats mellan tidpunkten då vår förare lossat fordonet till dess att fotodokumentation av skadan har skett. Efter att korrekt dokumentation av skadan skett står det mottagaren fritt att flytta fordonet under pågående reklamationshantering.
 5. 5. Bilder tagna innan bilen flyttats samt beskrivning av misstänkt transportskada skickas till reklamation@hmta.se. HMTA eller aktuellt försäkringsbolag har rätt att besiktiga skadan före reparation.
 6. 6. Fordran mot HMTA enligt dessa bestämmelser upphör, om inget ersättningsanspråk i form av faktura kommit HMTA tillhanda inom ett (1) år från den dag HMTA avlämnat godset.

12.  HMTA:s ansvar samt transportansvarsförsäkring

HMTA:s ansvar träder in när vi påbörjar transporten av bokat fordon och upphör när fordonet blivit lämnad till kund av HMTA, hädanefter kallad ”ansvarstiden”. Bil är lämnad till kund när den parkerats på angiven plats och nycklarna är lämnade till mottagaren om inget annat anges. Bil räknas också som överlämnad när en av oss anlitad partner (exempelvis bärgare) på överenskommen tid, plats och sätt överlämnar bil och nyckel till mottagaren. Före det att transporten startar och efter det att leveransen är färdig står därför beställaren eller ägaren för risk och försäkring. HMTA ansvarar endast för skada på eller förlust av fordonet under ansvarstiden.

Skadade eller förkomna detaljer ersätts till nettovärde. HMTA ansvarar inte för extra kostnader eller värdeminskning, i samband med ett skadat fordon. Om fordonet har en vagnskadegaranti, omfattas vissa skadehändelser under transporten av bilägarens egen bilförsäkring, (detta finns att läsa i respektive bilförsäkringsvillkor). Observera! En varuförsäkring på er bil är en allriskförsäkring och omfattar de flesta typer av skadehändelser, varför vi alltid rekommenderar kunden att teckna denna.

Ersättning vid skada eller förlust grundas på det nettovärde godset hade vid avsändandet. Även om reklamation gjorts inom utsatt tid kan inte HMTA hållas ansvarig för skador som funnits innan omhändertagandet, inte heller för skador som rimligtvis ej kan ha orsakats av HMTA. För omständigheter utanför transportörens kontroll tillämpas Force majeure. Exempel på detta är följande: skador som orsakats av krig, upplopp, brand, väder, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), skadegörelse, explosion, strejk eller inbrott samt förseningar på grund av trafikköer, eller andra tillstånd som försämrar framkomligheten på vägarna.

HMTA ersätter ej skador som uppkommer i samband med hjulning, som kan anses vara normalslitage. Exempelvis stenskott.

HMTA ersätter ej mekaniska skador som uppstår i samband med hjulningen och kan uppstå på grund av fordonets skick i samband med hämtning. Exempelvis skada på komponenter såsom motor, koppling, drivlina och liknande.

13. Ekonomi

13.1 Fakturering

Fakturor skickas endast via e-post, i PDF-format.

När privatpersoner anlitar HMTA tillämpas förskottsbetalning, för företagskunder görs en kreditupplysning för att säkra betalningsförmågan.

För fakturor där betalning inte är oss tillhanda på förfallodagen utgår dröjsmålsränta om
2% / månad.

13.2 Trängselskatt

Vid lastning och lossning inom zonerna för trängselskatt tillkommer en kostnad för detta. Detta regleras i prislista eller i avtal. HMTA reserverar sig även för andra statliga pålagor.

13.3 Bränslepriser

I de fall bränslepriserna stiger onormalt kan ett bränsletillägg för våra transporter tillkomma. Det meddelas i så fall till våra kunder innan det sker.


 

Här kommer du snart kunna boka HMTA/LMNA med några få klick!

Vill du veta mer?
Ring oss: 08-209 219
Maila oss: kundservice@hmta.se

Provkörning

Internlogistik

Distansköp

Specialtransport